ZMRZLINA ŠTARNOV  |   NAFTA ŠTARNOV  |   VEJCE ŠTARNOV  |   MAKRELA ŠTARNOV  |   MYSLIVOST a LOVECTVÍ
15 let s Vámi
Diskuze Nástěnka Články Fotky Videa Odkazy Kalendář Myslivecký obchůdek Inzerce
Vyhledávání


Přihlášení
Nejlepší fotografie
Fotografie
Fotografie desetiletí

úlovky (ČR, SR)

Srnec z Bíle Vody
Srnec z Bíle Vody
vloženo: 8.2.2014 17:05
autor: Martin Žák

úlovky (svět)

Los-Magadan (RUSKO) 9/2012
Los-Magadan (RUSKO) 9/2012
vloženo: 10.2.2013 17:33
autor: michal bezega

trofeje

Lednový
Lednový
vloženo: 13.1.2018 18:43
autor: Jiří Netík

zvěř v přírodě

Je trochu vidět
Je trochu vidět
vloženo: 14.1.2020 09:02
autor: Děda z lesa

zbraně

 Milenky mého mysliveckého dědu č.2
Milenky mého mysliveckého dědu č.2
vloženo: 3.4.2013 21:27
autor: František Mlčoch

fotopast

jelínek
jelínek
vloženo: 21.6.2019 16:05
autor: Michal Vokurka

myslivecké umění

Ježíšek mi letos vyrazil dech...
Ježíšek mi letos vyrazil dech...
vloženo: 25.12.2020 08:25
autor: Soňa Hrušková
Statistika
 • 234036 fotek (9 dnes)
 • 7990 videí (0 dnes)
 • 332 odkazů (0 dnes)
 • 8957 inzerátů (0 dnes)
 • 283 diskuzí (0 dnes)
 • 750385 komentářů fotek (13 dnes)
 • 12939 komentářů videí (0 dnes)
 • 3300498 hlasování fotek (81 dnes)
 • 56494 hlasování videí (2 dnes)
 • 37727 registrovaných uživatelů
  0 dnes nových, 7 online

Připomínky a názory
Články

KONEC ČESKÉ MYSLIVOSTI / 100 ha /

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, o.s.
Lešanská 1176/2a, PSČ 141 00, Praha 4; tel. 221 592 961; fax 224 948 459; cmmj@cmmj.cz; www.cmmj.cz

Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, vážení myslivci!

Dne 21. 1. 2013 se uskutečnil seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ pod
záštitou náměstka ministra zemědělství Ing. Radka Brauma a MVDr. Miroslava Vodňanského,
Ph.D. Dále se jednání zúčastnili i členové Myslivecké rady (poradní sbor ministra zemědělství
pro projednání otázek souvisejících s myslivostí) a zástupci všech organizací, které souvisí
s myslivostí a zemědělstvím.
Hlavním tématem jednání bylo seznámení účastníků semináře se 7 příčinami stavu myslivosti
v České republice (viz přiložený dokument). Jak vyplynulo z jednání, hlavním důvodem
setkání bylo získat od pozvaných zástupců jednotlivých organizací podporu k otevření zákona
o myslivosti.
S většinou názorů obsažených v předloženém dokumentu lze souhlasit. Protože však většinu
opatření ke zlepšení stavu myslivosti lze realizovat důkladným využíváním současného
zákona, popř. je řešit přijetím novely jeho prováděcích předpisů, podle názoru řady
přítomných není potřeba otevírat zákon o myslivosti, který zbytečně rozpoutá vášně.
Pokud by byly novelizovány především prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti, došlo by
k rychlému zavedení požadovaných opatření do praxe.
Otevření zákona o myslivosti vyžadovali především Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace
soukromého zemědělství ČR a čestný předseda této organizace Ing. Stanislav Němec, Mgr.
Věra Petrová, Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR a pan Hauser ze stejné organizace.
V rámci diskuze vyplynulo, že hlavním cílem odpůrců současného zákona o myslivosti je:
- Snížení minimální výměry honitby až na 100 ha (u samostatných bažantnic na 50
ha)
- Zákonem umožněný pronájem zemědělských pozemků s výkonem práva myslivosti
- Přímá platba škod způsobených zvěří na základě rozhodčích komisí nebo dokonce
jednotlivých „rozhodců“ a při neuhrazení takto stanovených škod, ukončení
nájemní smlouvy na honitbu
Zcela zásadně se proti názorům směřujícím k otevření zákona o myslivosti ohradili zástupci
ČMMJ, o.s., Agrární komory ČR, Vojenských lesů a statků, s.p., ale i zástupci z obou
lesnických fakult a dalších pozvaných institucí.

Zástupci Asociace soukromého zemědělství své aktivity k otevření zákona o myslivosti
podpořili i svou návštěvou u premiéra vlády ČR RNDr. Petra Nečase, který jim údajně přislíbil
osobní podporu (viz přiložený dokument).
Někteří propagátoři novely zákona o myslivosti, prokázali svůj vliv na ministra zemědělství
zcela jednoznačně, neboť ve schváleném Plánu legislativních prací Vlády ČR je na květen
2013 zařazen Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1.1.2014.
Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, vážení myslivci!
Pokud vám není lhostejný osud české myslivosti a nechcete vykonávat právo myslivosti v
honitbách o výměře 100 ha či dokonce menších, je nejvyšší čas, abyste navštívili a jednali s
poslanci ve vašich regionech, a to napříč politickým spektrem a přesvědčili je o
nesmyslnosti takovéto novely!
Nyní záleží na nás všech, abychom své zákonodárce přesvědčili o nepodloženosti a
nesmyslnosti myšlenky měnit zákon o myslivosti způsobem, který by přírodu a českou
myslivost významně poškodil.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.
jednatel ČMMJ, o.s.


Sedm příčin stavu myslivosti v České republice
Dne 20. 11. 2012 se na Ministerstvu zemědělství uskutečnil seminář „Škody zvěří – prevence
a řešení“. Z příspěvků přednášejících a následných diskusí vyvstalo sedm hlavních příčin
stavu myslivosti v České republice, zejména s ohledem na rostoucí škody způsobených zvěří:
1. Rozloha zemědělských pozemků a monokultury
2. Nedostatek komunikace zúčastněných osob
3. Nečinnost vlastníků (popř. uživatelů) pozemků – zemědělců, LČR a VLS
4. Nečinnost uživatelů honiteb – myslivců (jiné zájmy, věk)
5. Nesprávné myslivecké hospodaření (zašetřování, vnadění, krmení)
6. Bezzubost státní správy myslivosti
7. Rušení klidu
Na následných jednáních Myslivecké rady (dále též „MR“) dne 8.12.2012 a 11.1.2013 byly
projednány návrhy na změny legislativy v oblasti myslivosti ve vazbě na výše uvedené
příčiny stavu myslivosti v České republice.
Podrobná specifikace důvodů a návrhy opatření Myslivecké rady:
1. Rozloha zemědělských pozemků a monokultury:
Změny v užívání krajiny a přechod zemědělské výroby na velkoplošné hospodaření se
střídáním plodin, které nabízí dobré podmínky pro zvěř – krmení, klid a kryt (zejména
kukuřice).
V návaznosti na změny v krajině se změnily návyky zvěře a její způsob života. K
chrutí dochází většinou třikrát ročně, takže během jednoho roku může dojít k navýšení
počtu kusů na dvojnásobek až trojnásobek.
Opětovné osetí ploch těmito plodinami je nežádoucí i z hlediska degradace půdy a
v případě kukuřice též jejího poškození splachem.
Návrh opatření MR:
I. Dotace vázat na velikost a druh plodin na zemědělských pozemcích.
II. Vytvořit podmínky pro lov zvěře např.: volné pásy kolem plodin.
2. Nedostatek komunikace:
Odtržení lidí od nemovitého majetku (pozemků), přesun lidí z venkova do měst,
nezájem „malých“ vlastníků o hospodaření či využívání pozemků. S tím souvisí
citlivost společnosti na usmrcování zvířat a odpor proti myslivosti. Pokud není
komunikace mezi vlastníky pozemků, držitelem honitby, nájemci pozemků a
uživatelem honitby, pak se to odrazí na hospodaření v krajině včetně myslivosti.
2
Tržní náhled na užívání krajiny s předpokladem maximalizace zisku a to jak od
nájemců pozemků, tak od vlastníků pozemků, nezohledňuje vždy hodnotu trvalosti
hospodaření v krajině. Jako základní prvek k řešení náhrad škod musí být otevřená
komunikace všech zúčastněných stran a jejich opravdová ochota situaci řešit. Ta bude
fungovat zejména tehdy, pokud budou do situace hmotně zapojeni. Příkladem je
společenstevní honitba, kde je pronajata mysliveckému spolku tvořenému také
vlastníky pozemků či nájemci pozemků. Motivace bránit vzniku škod i dohodnout
vyrovnání škod je v takových případech mnohem vyšší.
Návrh opatření MR:
I. Zavedení institutu rozhodce k dohadování o náhradách škod, a to Státní
pozemkový úřad na zemědělských pozemcích a Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů na lesních pozemcích. S možností soudního přezkumu.
II. Možnost státní správy snížit 200m vzdálenost v případě dohody sousedních
honebních společenstev nebo uživatelů honiteb.
III. Vypustit sčítání zvěře a stavy zvěře vázat na rozsah škod způsobených zvěří, tj.
definovat únosnost stavů zvěře ve vazbě na celkový stav ekosystému.
3. Nečinnost vlastníků pozemků:
Stávající legislativa umožňuje vlastníkům významně ovlivňovat stavy zvěře i
předcházení škod způsobených zvěří, ale tyto právní možnosti nejsou ze strany
vlastníků pozemků dostatečně využívány: stanovit minimální a normované stavy
zvěře, svobodně uzavřít nájemní smlouvu s vybraným uživatelem honitby za
dohodnutých podmínek, vypovědět nájemní smlouvy z důvodu jejího porušení,
vymáhat škody po uživateli honitby škody, apod.
Problémy tak skýtá pouze formální chod honebních společenstev, jejich scházení popř.
hlasování v nich.
Návrh opatření MR:
I. Zpřesnit chod honebních společenstev
- hlasy podle metrů čtverečních pozemků
- pravidelné svolávání valné hromady alespoň 1 za rok
- pravidelné svolávání výboru alespoň 1 za rok
- možnost usnášení valné hromady po 1 hodině přítomných alespoň 10%
všech hlasů
- volba starosty na 5 let
II. Stanovit bažantnice o výměře 50 ha obdobně jako obory
4. Nečinnost uživatelů honiteb – myslivců:
3
Snížení časové investice držitelů loveckých lístků do myslivosti s tím, že většina času
je navíc zaměřena na krmení zvěře a její lov. Péče o prostředí je v pozadí stejně jako
lov predátorů. Současně klesají počty aktivních myslivců.
Uživatel honitby na efektivním lovu nemá zájem, není nucen vlastníkem, ani právními
předpisy. Stárnutí myslivců a s tím související snížení fyzických možností myslivců,
včetně snížení pravděpodobnosti ulovení zvěře.
Řešením nečinnosti může být rozšíření možností ukončení nájemních smluv mezi
držitelem honitby a uživatelem honitby při zachování délky uzavírání nájemních
smluv na 10 let.
Návrh opatření MR:
I. Výpověď nájemní smlouvy v případě neschválení plánu lovu ze strany držitele
honitby s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
II. Výpověď nájemní smlouvy bez udání důvodu pro obě smluvní strany
s výpovědní lhůtou 1,5 roku.
III. Rozšířit okruh právnických osob oprávněných pronajmout si honitbu
vypuštěním podmínky myslivosti v předmětu činnosti právnické osoby.
5. Nesprávné myslivecké hospodaření (zašetřování, vnadění, krmení):
Zvěř se zašetřuje ze strany uživatelů honiteb s cílem atraktivnosti lovu a komerčnosti,
čímž si uživatelé kompenzují náklady vynaložené na chod honitby. Následně dochází
k lovu trofejové zvěře v období září - říjen, čímž je narušen poměř pohlaví u spárkaté
zvěře samec : samice (1:1).
Návrh opatření MR:
I. Myslivecká zařízení – definice krmení, vnadění, hlášení o poloze a umísťování
mysliveckých zařízení, vše se souhlasem vlastníka
II. Vnadiště – určit maximální počet a množství krmiva
III. Zakázat krmení černé zvěře
IV. Zpřesnit termíny předkládání plánu hospodaření a jeho odsouhlasení a vypustit
rozhodování a kontrolování těchto plánů ze strany státu
6. Bezzubost státní správy myslivosti:
Společný lov (nátlačky se slíděním, naháňky, organizovaný individuální lov na
čekané) stejně jako odchyt lze efektivně organizovat včetně využití výjimek z § 45
mysliveckého zákona. Současná legislativa odchytu zvěře nebrání. Problémem je
kontrola provedeného lovu, zda se lov pouze nevykazuje. Prvoinstanční orgány
nemohou fyzickou kontrolu vyjma namátkové stihnout. Chybí možnost uložení
opatření ke snížení stavu zvěře, resp. její náhradní výkon při nesplnění povinnosti.
Návrh opatření MR:
4
I. Nařízení lovu nebo naháňky na náklady uživatele honitby v případě neučinění
nápravy.
II. Povolení lovu selat a lončáků na kolektivních lovech
III. Možnost postřílet zvěř v odchytových zařízeních
7. Rušení klidu:
Návštěvnost lidí v přírodě, spojená se změnou životního stylu, cyklostezky, motorky a
čtyřkolky na lesních cestách a mnohdy v lesních porostech. V důsledku změn došlo
k tomu, že zvěř v mnoha lokalitách přechází k nočnímu způsobu života, což způsobuje
obtížnou slovitelnost zvěře popř. je vytlačována do krytů, kde se spokojí v dané době
s potravinovou nabídkou, která je.
Návrh opatření MR:
Problém není vnímán jako nutný k přímému řešení.


Premiér pro změnu mysliveckého zákona
Předseda vlády Petr Nečas přijal v pondělí 21. ledna 2013 k jednání zástupce Asociace
soukromého zemědělství ČR. Předseda této nevládní agrární organizace Josef Stehlík a čestný
předseda Stanislav Němec požádali premiéra o podporu či iniciaci některých důležitých
legislativních kroků, které se týkají českého zemědělství. Ústředním tématem pracovní
schůzky však byla myslivost, uvádí týdeník Zemědělec.
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) jednoznačně podpořila současné aktivity
ministra zemědělství na novelizaci mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb., který přes evidentní
právní nevyrovnanost mezi vlastníky honebních pozemků a jejich uživateli neprošel za celých
deset let v tomto směru jedinou hlubší novelizací. Ministr zemědělství Petr Bendl na základě
doporučení Myslivecké rady a také řady profesních organizací připravuje návrh na změny
některých parametrů, které by měly přispět zejména k posílení vlastnických práv majitelů
pozemků v honebních společnostech. To se také týká problematiky efektivnějšího uplatňování
náhrad škod způsobených na zemědělských porostech, které se pohybují v řádech stovek
milionů korun ročně. I tento fakt potvrzuje, že současný model myslivosti zcela odtržený od
vlastnictví a zemědělství je špatný a nejenže není schopen tuto situaci zvládnout, ale
především ji svým pojetím zapříčinil.
Úměrný hlas vlastníka půdy
Asociace soukromého zemědělství ČR proto společně s Asociací myslivosti ČR dlouhodobě
usiluje o změnu, která bude spočívat v reflexi skutečnosti, že myslivecká činnost se ze 70 %
uskutečňuje na zemědělských pozemcích, a tedy je legitimní, aby zemědělec či vlastník půdy
měli v honebních společenstvech úměrný hlas a práva a nebyli jako doposud jen
nedobrovolnými diváky.
Velikosti honiteb a odstřel černé zvěře
V neposlední řadě chce ASZ ČR také otevřít diskusi na téma minimální velikosti honiteb.
Doprovodným opatřením přislíbeným již ministrem zemědělství je také novelizace
myslivecké vyhlášky rozšiřující odstřel černé zvěře. Předseda vlády Nečas tyto kroky uvítal a
předkladatelům novely zákona o myslivosti slíbil osobní podporu.
Zrušení předkupních práv státu
Dalším bodem bylo stále nedotažené zrušení předkupních práv státu k pozemkům, které
Pozemkový fond ČR v minulosti zemědělcům prodal a přestože ti je zcela splatili, stát si k
těmto pozemkům ponechal předkupní právo. Tento stav vnímá velká část zemědělské
veřejnosti jako neopodstatněnou právní závadu, která jim brání ve svobodném nakládání s
odkoupeným majetkem, ale i v podnikání. Ačkoli novelizace zákona o prodeji státní půdy č.
95/1999 Sb. v tomto smyslu již byla připravena, nenabyla účinnosti vzhledem k následné
prováděcí legislativě spojené s transformací Pozemkového fondu ČR a zřízením Státního
pozemkového úřadu. Premiér proto přislíbil podporu urychlené nápravě.
Nezdaněný převod zemědělského majetku
Předseda ASZ ČR Josef Stehlík také předsedu vlády požádal o urychlení slíbené novelizace
zákona o daních z příjmů, která by měla umožnit nezdaněný převod zemědělského majetku,
pokud jde o předání potomkovi v řadě přímé. Také tento krok vychází z objektivní
skutečnosti, neboť drtivá většina českých sedláků nehospodaří formou obchodních
společností, ale jako podniky fyzických osob. Současná daňová zátěž však tuto formu
odpovědného hospodaření paradoxně eliminuje, neboť předání farmy rodinným příslušníkům
ještě za života původního majitelů je ekonomicky zcela nereálné. Tato úprava je také v
souladu s koncepčním návrhem strategie pro růst, kterou tento týden prezentoval ministr
zemědělství, neboť pomáhá rychlejší generační výměně na venkově.
Návrh na prohlídku farem
V závěru jednání předseda vlády Petr Nečas uvítal návrh čestného předsedy ASZ ČR
Stanislava Němce na prohlídku několika farem členů asociace, kteří byli úspěšní v soutěži o
nejlepší farmu roku. Premiér, který každoročně poskytuje tomuto prestižnímu klání svou
záštitu, tak vyjádřil zájem svou účastí v průběhu letošního roku podpořit české sedláky jako
producenty kvalitních produktů a tvůrce české krajiny a životního prostředí.
vložil Michal / admin / 26.2.2013 08:44
FOTOGALERIE:

Komentáře:

23.3.2016 08:13 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
22.3.2016 20:11 vložil
Kur.a, Jane, já se normálně ptám, jestli se něco změnilo, tak mě odpověz kladně či záporně, a ty opakující se fráze vynech!!!
14.1.2016 10:58 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
13.1.2016 16:39 vložil
Tak co Jane, změnilo se něco tak, abys už mohl lovit na svých pozemcích?
12.9.2015 10:04 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
11.9.2015 19:19 vložil
Hm, hm...
13.8.2015 09:04 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
12.8.2015 18:47 vložil
Hm, Hm...Hm!!!
8.6.2015 07:58 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
7.6.2015 22:48 vložil Pavel Štěrba
Hm, vidím že vše při starém. Stále kvoká, stále kvoká,....
18.5.2015 09:26 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
18.5.2015 06:57 vložil Pavel Štěrba
Tak co u vás nového, Herr Pelan?
15.2.2015 11:08 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
15.2.2015 11:08 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
14.2.2015 20:58 vložil
Hm..
1.2.2015 10:50 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
31.1.2015 12:24 vložil
Hm, hm, hm!
22.1.2015 09:25 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
22.1.2015 08:54 vložil
Hm, hm, hm!
10.1.2015 10:41 vložil JAN PELAN
HM ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
9.1.2015 16:21 vložil
Hm, to stále neřeší otázku -že na vlastních pozemcích by měli v první řadě dělat lov vlastníci a ne ti co nemaj pozemky, i když vlastník je retardován až k idiocii či kretenismu, že.
9.1.2015 08:57 vložil JAN PELAN
HM ALETO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
8.1.2015 20:44 vložil Pavel Štěrba
Blbe.....
23.12.2014 14:20 vložil JAN PELAN
ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
22.12.2014 20:46 vložil
No píšeš že lovíš od r. 2002, tak v čem je problém, piš k věci, lovíš na svém nebo ne? A neopakuj mě stejnou větu ke všemu, vždyť blb nejseš!!!
22.12.2014 08:17 vložil JAN PELAN
OD ROKU 2002-ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
20.12.2014 17:51 vložil
Nemel sračky kašpare, ptám se tě jestli už lovíš!
1.12.2014 09:22 vložil JAN PELAN
ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.
29.11.2014 17:07 vložil
Tak co Pelan, ještě pořád nelovíš? No je dobře, že sis už zvyknul-:)...
19.11.2014 10:39 vložil JAN PELAN
ALE TO STALE NEŘEŠI OTAZKU -ŽE NA VLASTNICH POZEMCICH BY MĚLI V PRVNI ŘADĚ DĚLAT LOV VLASTNICI A NE TI CO NEMAJ POZEMKY ŽE.

Chcete-li napsat komentář k tomuto článku, musíte být přihlášeni.